Architecture is the bridge people and the location.


Kiến trúc là cây cầu kết nối giữa con người và nơi chốn. Chúng tôi tin rằng, một thiết kế tốt là thiết kế có quan tâm đến nhiều phương diện tại thời điểm cụ thể và nâng cao các kết nối bên trong nó.

Architecture is the bridge connection between people and the location. Chúng tôi tin rằng, a good design is the device of the multiple media in the time and upgrade the connections in it.

 

 

Contact Us

VnA | Viet Asia Design Studio

AddNo.126, Bui Ta Han Street, An Phu ward, 2 Dist. Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel 028 2253 7839

Ph 0984.889.669 - 0948.889.669

Email

VnA I Workshop wood

Add17/1 U Ghe st, Tam Phu ward, Thu Duc dist, Ho Chi Minh City, Vietnam

Ph 0948.889.669

Job Openings